Европскиот суд на правдата ја отфрли употребата како доказ во кривичната судска постапка на незаконски добиени разговори од шифрирани мрежи Encrochat и SkyeCC, објави Vox news Albania

На 19 октомври 2022 година, Берлинскиот суд во Германија се обрати до Европскиот суд на правдата за да разјасни како треба да постапи со разговорите на шифрираните мрежи Encrochat и SkyeCC.

Веста ја соопшти новинарот Артан Хоџа, кој пишува дека ова барање на берлинскиот суд било прифатено на разгледување од Европскиот суд на 24 октомври 2022 година.

одлука

Се објавува РЕШЕНИЕТО во случајот C-670/22, со која се утврдува дека записниците добиени од француската судска власт претставуваат „прислушување на телекомуникациите“.

Оваа одлука на ЕСП е поврзана со барањето на Судот во Берлин (Германија), за некои прашања од имплементацијата во различни земји на ЕУ, на транскриптите од следењата на комуникациите на платформата Encrochat кои беа извршени од страна на француските власти преку технички уред кој се инфилтрирал во комуникацискиот сообраќај базиран на Интернет.

Во оваа Одлука, Судот, иако го потврдува принципот на взаемно признавање на судските одлуки на земјите-членки, нарекувајќи го овој принцип „камен-темелник“ на судската соработка во кривичните предмети, бара доказите испратени од францускиот суд со Европската наредба за кривична истрага, која треба да ја верификува судскиот орган на други земји, доколку се прибавени во согласност со постапката предвидена со домашното законодавство и доколку се во склад со начелата на правото на соодветната држава.

Големиот совет на ЕСП јасно дефинираше дека пенетрацијата на терминалните уреди, со цел да се извлечат податоци за сообраќајот, локацијата и содржината на разговорите извршени од комуникациска услуга базирана на Интернет, претставува „следење на телекомуникациите“.

Судот на ЕУ воспоставува подлабока заштита на овие права бидејќи, толкувајќи го членот 14(7) од Директивата, му наложува на националниот кривичен судија дека, во рамките на кривичната постапка поведена против лице осомничено за кривични дела, да не ги разгледа добиените информации како доказ, доколку на осомничениот и неговата одбрана не им се даде можност да дадат ефикасна одбрана или ефикасно да ги изнесат своите согледувања за овие информации кои имаат суштинско влијание врз оценката на фактите.

Врз основа на криминалните процеси кои се одвиваат во Албанија, резултатите од следењето на разговорите на осомничените како корисници на платформата SkyECC Encrochat, иако дошле по пошта од француските правосудни органи, не можат да се користат за оправдување на притворот и судењето. на овие луѓе.

Тоа е затоа што транскриптите се резултат на масовно следење, кои се добиени со мешање во текот на разговорите на сите комуникатори, со што се кршат одредбите на албанското процесно законодавство и непочитување на уставните гаранции за тајноста на кореспонденцијата како како и секое друго средство за комуникација. .

Одлуката објавена на 30.04.2024 година од страна на ЕСП го обврзува кривичниот судија на секоја земја-членка да ја исклучи употребата на преписи доколку начинот на нивното собирање не е транспарентен.

Апелациониот суд во Париз до албанската судска власт испратил само ЦД со транскриптите од масовното прислушување, не транспарентно, не само податоците на уредот за прислушување и начинот на негово користење, туку и одлуката на Француски судија кој го дозволи прислушувањето.

Исто така, не се донесени ниту одлуките на францускиот судија за продолжување на роковите на овие прислушувања, ниту пак потврдата за автентичноста на резултатите од прислушувањето.

Подолу е целосната одлука на Европскиот суд на правдата, објавена во вторник, 30 април 2024 година…