Институтот за стратегии, истражувања и анализи СИА ВИСТА за сопствени потреби направи анкета на јавното мислење за таргетирани актуелни прашања. Анкетата е спроведена телефонски во период од 11.01.2021 – 15.01.2021 врз 1.119 испитаници при што е водено сметка за демографската структура и етничката припадност. При анализата опфатени се сите изборни единици. Маргиналната грешка е плус, минус 1.5%.

  1. Дали мислите дека државните институции имаат капацитет за спроведување на фер и објективен попис?

 

ОДГОВОР ПРОЦЕНТИ
НЕМААТ КАПАЦИТЕТ 59.2%
ИМААТ КАПАЦИТЕТ 35.5%
ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ 3.7%
НЕ ЗНАМ 1.6%

 

  1. Дали сметате дека попис во време на Ковид пандемија го загрозува вашето здравје?

 

ОДГОВОР ПРОЦЕНТИ
ДА ГО ЗАГРОЗУВА 49.3%
НЕ, НЕ ГО ЗАГРОУВА 34.4%
НЕМАМ СТАВ, ЕКСПЕРТИТЕ ДА ПРОЦЕНАТ 15%
НЕ ЗНАМ 1.3%

 

  1. Дали сметате дека потребен е политички консензус за оддржување на попис?

 

ОДГОВОРИ ПРОЦЕНТИ
ДА, ПОТРЕБЕН Е 56.2%
НЕ, НЕМА ПОТРЕБА 35.4%
ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ 6.7%
НЕ ЗНАМ 1.7%