Во графата „националност“ ќе стои Македонец/Македонка, Албанец/Албанка и тоа е според Законот за матична евиденција, изјави за „Пресинг ТВ“, министерот за правда Кренар Лога.

Дилемата се јави, откако вчера министерот го потпиша Упатството за изменување и дополнување на Упатството за начинот на водење, заштита и чување на матичните книги и списи; издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги; водење постапка и составување на записник за најдено дете; обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги, како и за обрасците на матичните книги, регистарот на матични книги, изводите и уверенијата што се издаваат врз основа на матичните книги, каде ќе стои графа за етничка припадност.

Во формуларот стои „националност“, што произлегува, според министерот, од постоечките законски одредби, а не етничка припадност.

– Законот за матична евиденција не е изменет и навистина не знам од кои причини до сега не е користена именката Македонец/Македонка, ни изјави министерот Лога.