Почина Љупка Арсова Џундева (1934-2018), тивката дама на македонското актерство, соопшти утринава Македонскиот народен театар.

Џун­де­ва беше оли­це­тво­ре­ние на те­а­тар­ска­та умет­ност кај нас, ко­ја со сво­и­те впе­чат­ли­ви уло­ги и на фил­мот, те­ле­ви­зи­ја­та и на ра­ди­о­то во те­кот на из­ми­на­ти­те 60 го­ди­ни оста­ви не­из­бриш­ли­ва тра­га во ма­ке­дон­ска­та умет­ност и кул­ту­ра. Ја па­ме­ти­ме ка­ко На­та­ли­ја, Сил­ви­ја, Ко­лом­ба, Пор­ци­ја, Ро­за­лин­да, но и ка­ко Ми­ра во „Мир­но ле­то“, по­тоа Ги­на во „Ма­ке­дон­ска кр­ва­ва свад­ба“, Љу­ба во пр­ви­от ма­ке­дон­ски филм „Фро­си­на“, како и во бројни театарски претстави, тв драми, монодрами и радиодрами.

Нејзината последна улога на сцената на МНТ се случи во 2015 година, како Марина во претставата „Вујко Вања“ од Чехов во режија на Зоја Бузалковска.