Во извештајот за Бугарија објавен денес, Комитетот за борба против тортура на Советот на Европа (КПТ) со сериозна загриженост забележува дека бугарските власти не презеле ефективни активности за подобрување на состојбата во психијатриските болници и институциите за социјална заштита во врска со препораките по претходните посети.

Комитетот на Советот на Европа за спречување на тортура (КПТ) денес го објави извештајот за нејзината ад хок посета на Бугарија, што се одржала од 10 до 21 август 2020 година. Извештајот е објавен во јавноста според постапката за автоматско објавување воведен од Бугарските власти.

Во извештајот, КПТ заклучува дека пациентите во бугарските психијатриски болници продолжуваат да бидат физички малтретирани од персоналот (шлаканици, туркани, удирани со тупаници, клоци и удари со стапови) и покрај препораката на Комитетот, по неговата посета во 2017 година, бугарските власти да преземат чекори за да се спречи лошиот третман на пациентите од страна на персоналот и да се отстранат сите нестандардни предмети што можат да се користат за нанесување болка и лошо постапување од просториите на сите психијатриски болници.

Комитетот забележува дека бројот на персоналот во психијатриските болници продолжува да биде груб и несоодветен за да обезбеди соодветна нега што е близу до потребниот опсег на современи психијатриски третмани за пациентите, ниту да се осигури безбедноста на пациентите во често строгите одделенија. Според ЦПТ, недостатокот на активности за решавање на постојаниот недостиг на персонал дава впечаток дека, во Министерството за здравство, грижата за менталното здравје не е доволно ценета.

Комитетот покренува низа сериозни загрижености во врска со употребата на средства за ограничување во психијатриските болници. Највознемирувачката ситуација била пронајдена во Државната психијатриска болница Царев Брод каде и покрај достапноста на соодветно дизајнирани ленти за врзување, пациентите биле скоро исклучиво врзани заа креветите со метални ланци на зглобовите и глуждовите, зацврстени со катанци, често со денови . Ваквата срамна практика, која им е добро позната на медицинскиот и другиот персонал, како и на раководството на болницата, е тотално неприфатлива и лесно може да се смета како нехуман и понижувачки.

Слично на наодите од нивната посета во 2017 година, Комитетот забележува дека голем број законски компетентни пациенти кои потпишале согласност за формулари за хоспитализација и сè уште се сметаат за доброволно сместени, сепак не се согласуваат вистински на нивната хоспитализација, наведувајќи дека сакаат да заминат, но често не смеат да вежбаат ниту на отворено, а камоли да ја напушти болницата, со што де факто се притворени. Само по еден пример, на еден пациент во болницата Царев Брод му е опишано дека му било кажано да потпише за „доброволно“ согласност за хоспитализација, спротивно на неговата волја наскоро по пристигнувањето, додека бил врзан со ланци и бил насилно лекуван; ситуација која, според гледиштето на Комитетот, може да се смета за нехумана и понижувачка.

КПТ исто така заклучува дека сериозното малтретирање на лица со пречки во развојот и ментално болните ученици се чини дека е ендемично во системот на социјална заштита и се чини дека нема направено напредок од бугарските власти во спречувањето на ова од последната посета на КПТ во 2017 година, по што употребата на стапови, како и други физички малтретирања, од страна на персоналот во институциите за социјална грижа, биле нагласени до Министерството за труд и социјална политика. За време на посетата во 2020 година, повторно, стаповите што одговарале на описите дадени од жителите, биле пронајдени од делегацијата во канцелариите на вработените во сите посетени институции.

Комитетот со жалење забележува дека има малку, ако воопшто имало, подобрување на хроничниот недостиг на број на персонал во институциите за социјална заштита .

Комитетот исто така забележува дека и покрај тоа што изолацијата и воздржаноста остануваат нелегални во бугарските институции за социјална грижа според националното законодавство, се покажало дека ваквите ограничувачки практики се случуваат, во различен степен, во сите три посетени институции (слично на наодите на КПТ во 2017 година).

Комитетот е особено загрижен за извештаите на жителите во домот за социјална грижа Куделин за лица со пречки во учењето дека, од време на време, тие можат да бидат фиксирани на клупи, па дури и на кревет со метални ланци заклучени со катанци. Како и во случајот на слична пракса забележана во Државната психијатриска болница Царев Брод, КПТ смета дека ова е тотално неприфатливо и може да се смета за нехумано и понижувачко.

Комитетот заклучува дека продолжувањето на постоењето на такви институции за социјална грижа во Бугарија не е одржливо и тој силно го поддржува планот на бугарските власти да затворат голем број вакви установи до 2022 година.

Пред затворањето на овие институции, КПТ ги повикува бугарските власти да преземат конкретни и итни мерки насочени кон поддржување на човечкото достоинство на сите лица сместени во постојните домови за социјална грижа без никакво понатамошно одложување, се наведува во извештајот на Советот на Европа. .