Од Министерството за здравство информираат дкеа теренската вакцинација почнува утре во населените места во општините:

Делчево – Дулица

Гостивар – Чегране, Форино, Врапчиште, Тумчевиште

Ресен –  Долно Дупени, Љубојно, Брајчино

Штип – Три Чешми, Криви Дол, Врсаково, Сарчиево, Судиќ

Прилеп – Ропотово, Пешталево, Секирци, Рилево, Браилово, Г.Радобол, М.Радобил, Тројаци, Топлица, Ракле, Никодин, Царевиќ

Свети Николе – Лозово

Кратово – Сакулица(Татомир,Вакав), Шопско Рударе, Коњух

Виница – Грлани, Калиманци

Демир Хисар – Слепче, Белче, Граиште

Струга – Радожда, Калишта

Ростуше – Врбјане

Дебар –  Новак, Брештани, Праленик, Коџаџик, Елевци, Долгаш

Струмица – Водоча, Вељуса,

Босилово – Секирник, Петралинци

Неготино –Криволак

Радовиш – Раклиш, Калузлија, Подареш, Ораовица

Пробиштип – Турско Рудари

Валандово – Чалакли, Башибос, Кочули, Прстен

Кочани – Облешево

Кичево – Аранѓел, Жубрино,  Поповјани, Јагол, Јагол Доленци

Кавадарци – Бегниште, Ресава

Битола –   Кравари, Оптичари, Егри, Жабени, Меџитлија, Кременица, Гермијан

Вевчани – Вевчани, Лабуништа, Подгорци, Октиси, Боровец, Јабланица, Таш Маруништа

Охрид –  Подмоље, Оровник, Горенци, Требеништа, Волино

Македонски Брод – Самоков

Велес –  Бањица, Отиштино, Раковец, Бусилци, Еловец

Крива Паланка –   Дурачка Река,  Станци

Куманово – Старо Нагоричане, Никуљане, Стрновац, Челопек, Алгуња, Драгоманце Добрача, Коинце, Пузаљка, Врачовце, Пелинце

Скопје –  Буковиќ, Бојане, Ласкарци, Чајлане

Процесот за теренска вакцинација е организиран во соработка со здавствените домови од секој град, локалната самоуправа и месните заедници. Министерството за здравство секојдневно ќе информира преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид-19, стои во соопштението.