Преработувачките капацитети имаат поповолни очекувања за обемот на производство во наредните три месеци, а состојбата со обезбедност на производството со порачки во август годинава во однос на јули е понеповолна, објави Државниот завод за статистика.

Според оценката на раководителите на деловните субјекти во преработувачката индустрија, залихите на готовите производи се зголемени во однос на јули 2019 година, економската состојба е поповолна, а се очекува незначително намалување на бројот на вработени.

Просечното искористување на капацитетите на деловните субјекти во август 2019 година изнесува 69,8 отсто од нормалното искористување.

Најголемо влијание врз ограничувањето на обемот на производството имале недостигот на квалификувана работна сила со 23,1 отсто, недоволната странска побарувачка со 18,8 отсто, недоволната домашна побарувачка со 15,3 отсто и неизвесното економско опкружување со 12,6 отсто.