Вредноста на извозот на стоки од земјава во јануари годинава во однос на јануари лани забележа раст од седум отсто и изнесува 507.332 илјади американски долари, објави денеска Државниот завод за статистика.

Според објавените одатоци вредноста на увeзената стока, во истиот период, изнесува 635.599 илјади САД долари, што е за 2,3 отсто помалку во споредба со истиот период од претходната година. Трговскиот дефицит, во јануари 2020 година, изнесува 128.267 илјади американски долари.

Покриеноста на увозот со извоз, во јануари 2020 година, изнесува 79,8 отсто.

Најмногу сме извезувале катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, за возила, авиони или бродови, деловите на седишта од подгрупата 821.1 и фероникелот. Во увозот најмногу се застапени другите метали од платинската група и нивни легури, необработени или во облик на прав, керамичките производи за лабораториска, хемиска и индустриска употреба, нафтените масла и маслата добиени од битуменозни минерали (освен сурови) и плоснатоваланите производи од железо или нелегиран челик, неплатинирани или необложени.

Во јануари 2020 година, според вкупниот обем на надворешнотрговската размена, нашата држава најмногу тргувала со Германија, Велика Британија, Кина, Србија и Грција.