Во Црна Гора, правото на стан не е уставна категорија. По приватизацијата на станбениот фонд, останаа помалку од два проценти од становите, или 744 станови општински имот. Според Националната стратегија за домување од 2011 до 2020 година, нема државни живеалишта, а им се помага во решавање на проблемот со домувањето со закон на корисниците на социјална помош, млади без родители, инвалидни лица, РАЕ-популација и раселени лица.

Специфичноста на Црна Гора е експанзија на градба на станови така што, според пописот во 2011 година, имало 121,3 илјади повеќе станови од домаќинства. Стратегијата нема објаснување за ваквата состојба, но документот покажува дека тие не се вознемирени во врска со социјалното домување, што им е оставено на финансиерите од странство.

Се очекува дека вработените граѓани ќе обезбедат домување со хипотекарни заеми со каматна стапка над пет проценти, како и дека општините ќе обезбедуваат парцели и инфраструктура за станови што се градат за вработени во јавни служби преку црногорскиот фонд за солидарност и шест станбени задруги од кои е активен само за вработени во вработените во образованието.

Фондот и задругите формирани од синдикалната организација се финансираат од придонеси и членарини на вработени и странски заеми и комунални услуги што ги даваат општините, а државната интервенција е видлива при субвенционирање на каматната стапка за програмата „Илјада плус“ и во доделувањето станови и заеми по привилегирани услови на високи владини службеници