Одборот за доделување на државната награда „11 Октомври“, во согласност со Законот за државните награди, Законот за изменување и дополнување на Законот за државните награди („Службен весник на РМ“ бр. 52/06, 54/07, 74/12, 99/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 98/19) и Правилникот за работа на Одборот, на својата последна седница донесе одлука за доделување на државната награда ,,11 Октомври“ за 2022 година за највисоко признание за животно дело во областа на науката, уметноста, стопанството и другите дејности од јавен интерес на Република Македонија.

1. За животно дело во областа на науката, наградата му се доделува на:

– проф. д-р Методи Чепреганов, невропсихијатар.

2. За животно дело во областа на културата и уметноста, наградата им се доделува на:

– Линдита Ахмети, поетеса
– Томислав Османли, писател
– Мицко Јанкуловски, ликовен уметник.

Наградата ќе им биде врачена на добитниците на 11 октомври 2022 година (вторник) во 12 часот во Собранието на Република Македонија.