Изборната комисија на Демократската унија за интеграција, на седницата одржана на 19 мај 2022 година во Тетово, објави Јавен повик за избор на кандидати за членови на Претседателството, за претседатели на ограноци и кандидати за членови на Претседателството на Локалниот совет и кандидати за претседатели на локалните совети на ДУИ во Тетово, Гостивар, Теарце, Желино, Боговиње, Студеничане, Врапчиште, Брвеница, Долнени и Чашка.

Демократската унија за интеграција ги известува заинтересираните дека кандидатурите за кандидати за член на Претседателството, за претседател на огранок и кандидати за членови на Претседателството на Локалниот совет и кандидати за претседатели на месните(локалните) совети на ДУИ се доставуваат до соодветната Општинската изборна комисија на партијата.

Право за кандидирање на изборите за членови на Претседателството на Локалниот совет и за претседател на Локалниот совет, имаат сите членови на ДУИ регистрирани од Локалниот совет на територијата на соодветниот огранок, кои ги исполнуваат условите предвидени со Правилникот за критериумите, начинот и постапката на кандидирање и избор на органите на ДУИ.


За претседател на огранок на ДУИ може да се кандидира секое лице кое е член на ДУИ најмалку една година и по потекло е од местото на живеење кое е вклучено во територијата на соодветниот огранок.