Од 01.12.2020  година работодавачите започнаа да поднесуваат Барања за финансиска поддршка за исплата на плати за вработените за месец ноември 2020 година  БФП-ИП/2 ,  а физичките лица кои вршат самостојна дејност поднесуваат Барање за финансиски средства  БФС-СВД/2.

Барањата БФП-ИП /2 се поднесуваат преку системот Е-Даноци ( Е-ТАХ)

Барањата БФС-СВД/2 се поднесуваат преку системот Е- ПДД.

Овие Барања може да се поднесуваат заклучно со 10 декември 2020 година, а Управата за јавни приходи, ја потврдува комплетноста на барањето во рок од 3 дена од денот на  поднесувањето.

Во текот на првиот ден,  Управата за јавни приходи ја потврди комплетноста на барањата БФП-ИП/2 за исплата на плата за ноември 2020г.  на околу 5000 работодавачи.

Финансиската поддршка за исплата на плати за вработените за октомври 2020 година изнесува вкупно 951 252 239  денари, одобрени се 13 813 барања на работодавачи од кои за  12 470 се доставени налози за исплата до генералниот Секретаријат на Владата,  со кои се  опфатени  60 895 вработени.

Исплатата на финансиски средства кај физичките лица кои вршат самостојна дејност за месец октомври изнесува вкупно 329 792 920 денари, а доставени се налози за исплата на 4277 самостојни вршители на дејност.

 

извор Слободен печат