Со достигнување од 60 отсто од европскиот просек, црногорските граѓани се први во регионот, но утре да се приклучат кон ЕУ, би биле најлоши. Најблиску до нив е Бугарија, со 63 отсто од просекот на ЕУ, пишува Инвеститор.

Еуростат објасни дека стандардот ја мери фактичката индивидуална потрошувачка по глава на жител, што покажува колку добра и услуги потрошиле поединците, дали самите платиле за нив или трошоците ги сноси државата, односно невладините организации. Фактичката индивидуална потрошувачка (SIP) по глава на жител се изразува во стандардите за куповна моќ, вештачка валута која ги елиминира разликите во цените меѓу земјите.

Гледајќи ги земјите од регионот, Македонија е под 50% проценти од европскиот просек, односно 49%. Србија е на 52% од европскиот просек, Босна и Херцеговина 41% и Албанија 39%.

На ниво на ЕУ, Луксембург имале највисок стандард минатата година, со 46% над европскиот просек. Следат Данска и Германија со стандард повисок за една петтина.

Најблиску до просекот на Унијата се Италија, Литванија и Кипар, додека Чешка, Словенија, Полска, Шпанија, Португалија и Романија заостануваат во просек по околу 15 отсто.

Хрватска е во групата земји со најнизок стандард во ЕУ во 2021 година, изразен во реална лична потрошувачка по глава на жител, за 27 отсто пониска од просекот. Литванија, Унгарија и Словачка се во тој опсег, со стандард околу 30% под просекот на ЕУ.