Продолжува трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити, а просечната каматна стапка на вкупните депозити е непроменета на месечна основа

Во април:

– Продолжи трендот на намалување на просечната каматна стапка на вкупните кредити и таа се сведе на ниво од 4,86%;

– Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 1,11%.

Најновото соопштение за позначајните движења кај каматните стапки на банките и штедилниците е достапно на следнава врска:

http://nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9AS/2020/Soopstenie_za_pecat_kamatni_stapki_2020_april_mk.pdf