Глобалната иницијатива против транснационалниот организиран криминал (GI-TOC) дизајнираше онлајн пакет со алатки за незаконски финансиски текови (IFFs) за Западниот Балкан.

Пакетот со алатки обезбедува концизен, практичен преглед на одговорите на шесте регионални земји на МФФ преку следење на владините мерки; означување на проблемите претходно идентификувани со GI-TOC и извештаите за взаемна евалуација; нагласувајќи ја улогата што може да ја игра граѓанското општество за да се спротивстави на МФФ; и обезбедување активни препораки за политики.

Извештајот GI-TOC за 2020 година за IFF во Албанија, Косово и Северна Македонија идентификуваше неколку прашања кои овозможуваат и поттикнуваат IFF во земјата, меѓу кои се:

Улогата на земјата како транзитна рута за луѓе и стоки кои се движат меѓу Азија и Западна Европа; високи нивоа на корупција и злоупотреба на власта; како и значителни ризици од перење пари заснована на трговија.

Досегашните искуства покажуваат дека парите канализирани надвор од Северна Македонија обично завршуваат на сметки во даночните оази и јурисдикции за тајност со ниски даноци и без обврска за откривање на сопственоста.

Градежништвото, услугите поврзани со туризмот, казината и организираното коцкање и земјоделството се секторите кои се најмногу поврзани со неформалната економија и даночното затајување и се сектори многу изложени на перење пари во Северна Македонија.

Националната проценка на ризикот (НРА) е дополнета со дополнителни секторски и тематски проценки на ризикот. Според националната проценка, која се фокусираше на периодот од 2016 до 2018 година, ризикот од перење пари во Северна Македонија е среден.